Jitsu edge server ver beta / 2022-11-21T10:50:37.000000Z. Configure Jitsu